Školski kalendar 2010/2011.

Na osnovu člana 166. stav 1., u vezi sa članom 88. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', broj: 72/2009), člana 21, člana 22. stav 2. i člana 48. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list AP Vojvodine", broj 4/2010), pokrajinski sekretar za obrazovanje donosi

PRAVILNIK
O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2010
/2011. GODINU

 Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje
se vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada u toku školske 2010/2011. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 Član 2.
Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi
se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u sredu, 1. septembra, a završava se u četvrtak, 23. decembra 2010. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavni dan.
D
rugo polugodište počinje u ponedeljak, 17. januara i završava se u subotu, 11. juna 2011. godine, a za učenike VIII razreda u ponedeljak, 30. maja 2011. godine. U drugom polugodištu ima 100 nastavnih dana.  

 Član 3.
Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.
Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje
, odnosno 170 nastavnih dana.
Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno, pri čemu prvi kvartal ima 40 nastavnih dana,
drugi 40, treći 50 i četvrti 50 nastavnih dana. Učenici VIII razreda u četvrtom kvartalu imaju 40 nastavnih dana.

Član 4.
Osnovna muzička i baletska škola može da izvodi nastavu i u toku šest nastavnih dana u nedelji, prema godišnjem programu rada škole.

Član 5.
U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem programu rada najviše četiri nastavne subote i to
u slučaju ako:

- u nastavni dan obeležava dan škole, ili
- u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuje ekskurzije,
-
u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili
- je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 88 i 90. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 6.
U toku školske godine učenici imaju
jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.
Jesenji raspust u trajanju od četiri dana, počinje u petak, 29. oktobra, a završava se u utorak, 2. novembra 2010. godine.

Z
imski raspust, u trajanju od tri nedelje, počinje u petak, 24. decembra 2010. godine, a završava se u petak, 14. januara 2011. godine.
Prolećni raspust,
u trajanju od deset dana, počinje na Veliki petak, 22. aprila, a završava se u utorak, 3. maja 2011. godine.
Letnji raspust počinje u
ponedeljak, 13. juna, a završava se u sredu, 31. avgusta 2011. godine.

Član 7.
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica
, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim programom rada.

Član 8.
U školi se praznuju
državni i verski praznici u skladu sa zakonom.
U školi se praznuje Sveti Sava, koji pada u četvrtak, 27. januara 2011. godine.
Ponedeljak, 8. novembar 2010. godine, obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.


Član 9.
Učenici
i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
pravoslavni - na prvi dan krsne slave,pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru
25. decembra 2010. godine, na Božić,pripadnici Islamske zajednice - 10. septembra 2010. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama i 16. novembra 2010. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama,pripadnici Jevrejske zajednice – 18. septembra 2010. godine, na prvi dan Jom Kipura.

Član 10.
Odlukama saveta Republike Srbije za nacionalne manjine utvrđeni su sledeći  nacionalni praznici nacionalnih manjina:

- za mađarsku nacionalnu manjinu:

                   *15. mart, Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49

                   * 20. avgust, Dan Svetog Stevana

                   * 23. oktobar, Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine

- za bošnjačku nacionalnu manjinu:

                  * 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave

                  *  prvi dan Ramazanskog bajrama

                  * prvi dan Kurbanskog bajrama

                  * 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.

- za bunjevačku nacionalnu manjinu:

                  *  2. februar, Dan velikog prela

                  * 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta

                  * 15. avgust, Dan Dužijance

                 * 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna

                    skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

Nacionalni praznici nacionalnih manjina utvrđeni odlukama Nacionalnih saveta su:

- za  hrvatsku nacionalnu manjinu:

                 *  19. mart - blagdan Svetog Josipa

                 * 19. jun - datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića

                 * 16. oktobar - datum rođenja Bana Josipa Jelačića

                 * 15. decembar - datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća

- za rumunsku nacionalnu manjinu:

                * 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua

                * 4. septembar - praznik Velike gospojine

                * 1. decembar - Nacionalni praznik Rumunije

                 * 7. decembar - Dan nacionalnog saveta.

- za rusinsku nacionalnu manjinu:

                 * 17. januar - Dan Rusina

- za ukrajinsku nacionalnu manjinu:

                 * 17. maj - Dan ukrajinske zajednice u Srbiji

                 * 14. oktobar - Dan ukrajinskih heroja

- za makedonsku nacionalnu manjinu:

                 * 2. avgust - Ilinden - dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka

                 * 8. septembar - Dan državnosti Republike Makedonije

                 * 11. oktobar - Dan borca

                 * 16. decembar - Dan nacionalnog saveta

- za nemačku nacionalnu manjinu:

                 * 15. decembar - Dan osnivanja nacionalnog saveta.

- za romsku nacionalnu manjinu:

                 * 14. januar - Vasilica

                 * 3. petak u martu (pokretni praznik) - Bibija

                 * 8. april - Međunarodni dan Roma

                 * 6. maj - Đurđevdan.

 

Član 11.
Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.

Član 12.
Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.

O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Član 13.
Godišnjim programom rada Škola treba da predvidi dan (tokom  decembra 2010. godine), u koji će organizovati posetu 7. međunarodnom sajmu obrazovanja ''Putokazi'' u Novom Sadu, za učenike
VIII razreda i ujedno, ako se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, utvrditi način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja prvog polugodišta. 

Putovanje učenika, koji nisu iz Novog Sada, na navedenu manifestaciju iz stava 1. ovog člana, škola organizuje u skladu sa odredbama koji se odnose na bezbednost učenika u putovanju (ekskurzija) u Pravilniku o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik'', broj: 1/09).

Član 14.
Godišnjim programom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota - 11. ili 18. septembar 2010. godine u prvom polugodištu i subota - 28. maj ili 4. jun u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:

- odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,

- odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,

- obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,

- odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,

- organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,

- sportski susreti,

- aktivnosti u lokalnoj zajednici,

- susreti škola,

- odlazak u srednje škole u cilju profesionalne orijentacije,

- organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,

- organizovanje mini istraživačkih projekata,

- zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i 

  slično.

Član 15.
U subotu, 4. septembra 2010. godine i  subotu, 29. januara 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak. U subotu, 19. februara 2011. godine i u subotu, 7. maja 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za utorak. U sredu, 25. maja 2011. godine i u subotu, 11. juna 2011, godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak.

Član 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu AP Vojvodine"
, a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 79/05 i 101/07), biće objavljen i u ''Službenom glasniku RS''.

 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Broj: 106-610-00002/2010-01   

U Novom Sadu,                                                                    POKRAJINSKI SEKRETAR

2010. godine                                                                               Dr JEGEŠ Zoltan

 

TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA
za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
za školsku 2010/2011. godinu