Школска 2019/2020. година

Правилник о стручном усавршавању, напредовању и стицању звања наставника и стручних сарадника

Правилник


Прилог 1 - Обрасци


Прилог 2 - Листа активности/Бодовна листа


Прилог 3 - Портфолио наставника


 

" Mnoge aktivnosti koje su ustanove u prethodnom periodu vodile kao stručno usavršavanje u nadležnosti ustanove zapravo predstavljaju aktivnosti za zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima se dokazuje iniciranje i učestvovanje u podizanju kvaliteta pedagoške prakse. Te aktivnosti nastavnici, stručni saradnici i vaspitači i dalje evidentiraju i čuvaju u tzv. portfoliju profesionalnog razvoja, kao potvrdu kvaliteta pedagoške prakse i svojih nastavničkih kompetencija, ali ih ne pretvaraju u sate stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove."
Преузето са следеће веб стране https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/struno-usavravanje/2077-korekcije-dokumenata-o-strucnom-usavrsavanju.html
 

Извод из правилника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 81/2017 и 48/2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања.

Члан 2.

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.

Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.

Члан 3.

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи.

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).

Члан 4.

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:

1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:

(1) извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом;

(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;

(3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;

(4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;

2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником;

3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод Војводине, центри за стручно усавршавање;

4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и васпитање;

5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја, а нису обухваћене тач. 1)–4) овог члана;

6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења.
+ Види:
чл. 1. Правилника - 48/2018-129.

 

 

Пратите нас

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs